JF27

Hinna Park Gullfaks

Fakta

Adresse: Jåttåflaten 27
Totalt areal: 17 800 m²
Ledig areal: 3 900 m²
Brutto gulvareal(BRA): 15 500 m²
Areal allment tilgjengelig: 150-600 m²
Området for lagring: 160 m²
Areal for off bruk: Privat eid kontorbygg- ikke offentlig.
Tomtestørrelse: Ca 4 000 kvm. Under fradeling.
Beskrivelse: JF27 (Gullfaks) ble ferdigstilt og overlevert leietaker Wintershall 01.08.2016.
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Entreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS
Byggestart: 2014
Beregnet strømforbruk -kwh/m² 1 120 179 kWh Levert fjernvarme vil være på 467 390 kWh.
Beregnet bruk fossilt brennsel- kwh/m² 0 kwh/m². Fjernvarme
Beregnet produksjon av fornybar energi- kwh/m² (ref Ene5) 0 kwh/m². Fjernvarme
Beregnet vannforbruk- m³/person/år  

Om bygget

Generelt om JF27
JF27 er kontorbygg med to atrium som gir meget gode lysforhold til alle byggets nødvendige arealer. Eksteriør og interiør blir utformet og justert på måter som støtter leietakerens visjon, arbeidsmetoder og forretningsmodell. Det skal være et levende bygg – et sted hvor folk møtes for å bringe aktivitet og kreativitet til live.

Byggets fleksible løsninger vil gjøre det mulig å velge mellom åpen planløsning, cellekontor eller en kombinasjon, og det vil selvsagt være enkelt å gjøre fremtidige endringer.
150-600 m2 i 1.etg er regulert til utadrettet virksomhet.

Transportsoner og vrimlearealer legges til de områder i bygget hvor de utgjør minst sjenase for arbeids-takerne. Bygget har 5 full etasjer og en avgrenset 6. etasje. Fellesfunksjoner som sykkelparkering, treningsrom, garderober legges i U1 med direkte adgang fra egen sykkelrampe. Bygget har fire transportsoner hvor 3 av disse også dekker adkomst til parkering i U1 og U2.

Materialer og arkitektonisk uttrykk
Bygget oppføres med prefabrikkerte bubble-dekkelementer med vindusbånd som trekker seg på tverrs av etasjene og rundt hele bygget. 
 
Landskap og grøntanlegg, overordnet konsept fra Lark
Tomten rundt JF27 blir opparbeidet etter regulering fra Stavanger kommune og deretter overlevert til de for allment bruk. Opparbeidelsen blir som eller i Hinna Park utført for å sikre publikum gode og tilrettelagte løsninger som både passer beboere og næringsarealene i HinnaPark.
 
Tekniske anlegg & tekniske kvaliteter
Bygget vil ha høy kvalitet på både tekniske anlegg samt bygningsmessige kvaliteter. Dette sikrer både lang levetid, lavt energiforbruk og stor grad av komfort for brukerne av bygget.
 
Bygningsmessige kvaliteter:
 • Atriebygg med lite ytterfasade i forhold til BRA, sørvendt fasade delvis skjermet av bygg, nordvendt fasade fri, friareal mot sør.
 • Energieffektiv bygningskropp, fokus på materialer og leverandører med høy miljøkvalitet.
 • Tilrettelagt for elbiler og sykler, LCA og LCC som grunnlag for designvalg
 • GlassfasaderMeget god U-verdi (energiegenskaper)
 • Solskjerming for alle fasader med solpåkjenning 
 • Betongelementer
 • Tette bygningskonstruksjoner med liten luftlekkasje 
 • Tette skjøter/detaljer med liten kuldebrofaktor
 • Mulighet for magasinering av termisk energi i konstruksjonene
 • Gode egenskaper ifm lyd og brann
 
Tekniske anlegg;
 • Bygget varmes opp med vannbåren varme fra forbrenningsanlleget på Forus.
 • Fjernkjøling fra Gandsfjorden.
 • Energieffektivt balansert ventilasjonsanlegg som sikrer godt innemiljø, stor kjølekapasitet, lavt energiforbruk og meget god fleksibilitet
 • Sprinkling av hele bygningsmassen for å unngå/redusere skader i forbindelse med branntillløp
 • Belysningsutstyr i bygget er valgt for å fremme lavt energiforbruk. Styring av belysningen i soner vil også bidra til å redusere det totale energiforbruket

Status

• JF27 (Gullfaks) ble ferdigstilt og overlevert leietaker Wintershall 01.08.2016.
• Wintershall har vært operative siden 10. oktober 2016.
• Norconsult overtok sine lokaler i 2. etg. 8. november 2016.
• Estimert vannforbruk i JF27 er 475,33 m3 pr år
 
Endring av navn på bygg
Bygget endret navn fra Gullfaks til JF27 01.08.2016 etter ønske/krav fra Wintershall som skal kjøpe bygget.
JF27 er av praktiske årsaker en forkortelse av byggets faktiske gateadresse. Merk at bygget fremdeles heter Gullfaks i Breeam NOR-sertifiseringen.
 
JF27 sertifiseres som BREEAM NOR Excellent og har energiklasse Grønn A.
 

Miljøsertifisering - breeam NOR

BREEAM NOR er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg, med mulighet for sertifisering via NGBC. BREEAM NOR er en norsk tilpasning av BREEAM og ble lansert den 20. oktober 2011.

Norwegian Green Building Council (NGBC) er en uavhengig forening for bransjeledere i norsk bygg og eiendom. NGBC skal være en motivator og pådriver for de endringer som bygg og eiendom vil gjøre for å redusere miljø og
helsebelastninger, ved å overføre kunnskap og verktøy, og ruste medlemmer og andre i forhold til fremtidige krav og muligheter. NGBCs formål er å øke miljøstandarden i norske bygg ved å utvikle BREEAM-NOR på en måte som gjør at miljøvennlige bygg blir etterspurt og premiert.

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen forbruker nær 40% av all energi og produserer 40% av alt avfall i Norge. Byggenæringens totale klimagassutslipp er høyt og det er også store utfordringer knyttet til bruken av miljø- og helseskadelige materialer. En hel bransje har derfor gått sammen og stått bak utviklingen av BREEAM NOR. BREEAM NOR anerkjenner kvaliteter ut over myndighetenes minimumskrav. BREEAM NOR skal på kort sikt bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske næringsbygg, gjennom økt bevissthet om hvordan eiere, leietakere og samfunnet kan oppnå:
 • Økt trivsel for byggets brukere, ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
 • Bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
 • Bedre miljø og lavere energiforbruk
En skal ved bruk av BREEAM NOR som prosjekteringsverktøy oppføre mer miljøvennlig bygg enn tradisjonelt. En har fokus på 9 ulike områder. Disse områdene er ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensing. Alt etter hvor god presentasjon bygget har innenfor disse emnene vil en karakter gis. Det er 5 grader av karakterer: pass, good, very good, execellent og outstanding. Ved en slik sertifisering vil en få dokumentert byggets kvaliteter også fra et miljøperspektiv.

BREEAM NOR og JF 27
Prosjektets mål, etter foranalyse, er å oppnå karakteren BREEAM NOR EXCELLENT med 73 poeng.
Her er en liste over noen tiltak som er implementert på byggeplass for å oppnå ønsket klassifisering og redusere miljøbelastningen i form av innovativ byggeledelse:
 • Sterkt fokus på Miljø i HMS-planen.
 • Økt fokus på søppelsortering.
 • Økt fokus på materialvalg.
 • Vurderinger for å unngå forurensing av grunn.
 • Grundig HMA-plan hvor miljødelen er sterkt utvidet i forhold til andre bygg.
 • Tiltak for å sikre at nærområder og naboer ikke utsettes for unødvendig støv, støy og lys.
 • Ryddig og sikker byggeplass.
 • Informasjon til naboer og andre interessenter.
 • Energisparetiltak på byggeplassen innført
 • Måling av vannforbruk og energiforbruk
 • Høy kildesorteringsgrad og effektivisering av ressursbruk.
 • Alt trevirke brukt på byggeplass er innkjøpt på forsvarlig måte (står ikke på CITES-listen)
 • Unngår produkter med høyt innhold av VOC (flyktige organiske forbindelser) og forbyr produkter som ikke kan fremlegge nødvendig dokumentasjon
 • Det etterspørres materialer som har miljødeklarasjoner, er Svanemerket eller tilsvarende.
 • Totalforbud på miljøgifter som står på A20 listen (A20 listen er basert på Klifs utvalg av verstingsstoffer)
 • Reisevaneundersøkelse for leietaker i forbindelse av utarbeidelse av mobilitetsplan

Eksterne linker:
Norwegian Greean Building Council (NGBC) som drifter og eier BREEAM NOR : www.ngbc.no
BREEAM NOR: www.breeam.org

Fremdrift pr oktober 2015

Fremdrift bygg:
Fasadeleverandøren vår er i ferd med å avslutte arbeidet sitt, noe som medfører liten aktivitet utenfor bygget mot Seaview-blokkene. For innvendige arbeider i bygget er vi på plan og fullt bemannet. Bygget skal være ferdigstilt 1. juni 2016.

Fremdrift parkering:
Parkeringskjelleren er ferdigstilt og prosjektet er avsluttet. For de som måtte ønske det så er det mulig å leie parkeringsplass her fra og med 1. oktober 2015. Parkområdet utenfor bygget utføres vår 2016.

Arbeidstider
Normal arbeidstid er mellom kl 06.30 -17.00. Støyende arbeider er avsluttet, men hvis noen aktiviteter kan medføre støy vil vi varsle sameiet på forhånd. Det er satt opp lyskastere enkelte steder på byggeplassen. De skal ikke være vendt mot blokkene, men ta kontakt hvis de er til sjenanse for noen.

Ellers vil vi oppfordre til å ta kontakt med oss dersom det skulle være noe. Følg ellers aktiviteten på live cam nedenfor.

image002      image003

Kontakt

Kjetil Andre Haver
Kjetil Andre Haver
Salgs- og markedssjef / Hinna Park
(e:) Send mail

Fremdrift (LIVECAM)

Følg utviklingen av JF 27 via vårt webkamera.

Ledige Lokaler

På jakt etter større arealer?
Vi er i gang med prosjektering av Ormen Lange (11 450 m²) og Oseberg (17 600 m²).
Ta kontakt